सूचना

शान्तिकालागि साझाअभियान
अनामनगर, काठमाडौँ
फोन ०१४२६५१४३÷०१४२६०४९८,
सूचिदर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना
प्रकाशित मिति : २०७५/०४/०४

यस संस्थाका लागि आ.व. २०७५\०७६ का लागि आवश्यक पर्ने तपशिल बमोजिमका मालसामान र परामर्श सेवापटक पटकखरिद गर्न तथा अन्य सेवा लिनु पर्ने भएकाले सम्वन्धित व्यक्ति, फर्म संस्था, कम्पनी तथा सप्लायर्सहरुको सूची दर्ता गराई राख्नुपर्ने भएकाले ईच्छुक ईजाजत प्राप्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरुबाट सूची (Standing list) दर्ताको लागि निम्न कागजातका साथ निवेदन संलग्न राखि यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र अनामनगर स्थित शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप)को सम्पर्क कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आवश्यक सामान तथा सेवाहरुको विवरण: 
१. स्टेशनरी, मसलन्द तथा कार्यालय संचालन सम्वन्धि कार्यहरु
२. फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग सामान सो को मर्मत सम्वन्धि कार्यहरु
३. छपाई सम्बन्धि कार्यहरु
४. कम्प्यूटर, ल्यापटप, यू.पि.एस., इन्भर्टर, फोटोकपी, प्रिन्टर, सि.पि.यु. र सोसगं सम्बन्धि उपकरण आपूर्ति तथा मर्मत सम्वन्धि कार्यहरु
५. विद्युत तथा टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा तथा मर्मत सम्बन्धि कार्यहरु
६. सुचना तथा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रशारण सम्वन्धि कार्यहरु
७. कुरियर्स (चिठी पत्रलाने÷ल्याउने )
८. टिकेटिङ्ग(हवाइृ तथा स्थल)
९. होटेल तथा क्याटेरिङ्ख सेवा सम्बन्धी
१०. सवारी साधन भाडामा उपलब्ध गराउने सम्वन्धी
११. परामर्श तथा प्राविधीक सेवाहरु
१२. वेवसाइड सम्वन्धी सेवाहरु

निवेदन साथ सलंग्नहुनु पर्ने कागजातहरु: 
क) संस्थादर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
ख) स्थायी लेखा नं. र मूल्य अभिबृद्दि कर दर्ता प्रमाणपत्र
ग) आ.व. ०७३÷०७४ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा कार्यालयबाट प्राप्तपत्रको प्रतिलिपि
माथि उल्लेखित सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीहरुले उल्लेखित सेवाको लागि छुट्टाछुट्टै दरखास्त गराउनु पर्नेछ । प्राप्त हुनआएका निवेदन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार संस्थामा निहित हुने छ । सुचिकृत हुनआएका व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीहरुले सन्तोषजनक रुपमा सामान तथा सेवा सप्लाई नगरेको खण्डमा सूचीबाट हटाउन सकिनेछ ।